Obchodné podmienky internetového obchodu mahalo.sk

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti T.A.D. SNINA s.r.o. so sídlom Gagarinova 1583/28, 069 01 Snina identifikačné číslo36510556, zapísanej v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde v Prešove, spisová vložka 16747/P (ďalej len „predávajúci“) upravujú, v súlade s ustanovením s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Zb., občianskeho zákonníka, vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vznikajúce v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je prevádzkovaný predávajúcim na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.mahalo.sk (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

1.2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá pri objednávaní tovaru koná v rámci podnikateľskej činnosti alebo v rámci výkonu svojej samostatnej zárobkovej činnosti.

1.3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dohody v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú nedielnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením však nie sú dotknuté právne pomery vzniknuté z jednotlivých kúpnych zmlúv uzavretých za účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok, ako aj práva a povinnosti z nich vyplývajúce, vrátane práv a povinností z porušenia takých kúpnych zmlúv.

2. Užívateľský účet

2.1. Na základe registrácie kupujúceho uskutočnenej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci objednávať tovar (ďalej len „užívateľský účet“). Registráciou do užívateľského účtu kupujúci vyslovuje súhlas s týmito obchodnými podmienkami. Objednávanie tovaru môže kupujúci uskutočniť aj bez nutnosti registrácie, priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2. Pri registrácií na webovej stránke a pri objednaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci povinný aktualizovať pri akejkoľvek zmene. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií nevyhnutných pre prístup k jeho užívateľskému účtu. Prihlásením sa do užívateľského účtu kupujúci vyjadruje súhlas s týmito obchodnými podmienkami.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to predovšetkým v prípade ak kupujúci poruší svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to predovšetkým s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, prípadne nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

3. Darčekové poukazy a zľavové kódy

3.1. Darčekové poukazy a zľavové kódy oprávňujú kupujúceho na zľavu z kúpnej ceny tovaru (v prípade darčekového poukazu aj na zľavu z nákladov spojených s dodaním tovaru) vrátane dane z pridanej hodnoty. Zľavu môže kupujúci uplatniť v rámci uzatvárania jednotlivých kúpnych zmlúv s predávajúcim, a to zadaním kódu uvedeného na zakúpenom darčekovom poukaze, resp. zľavového kódu do objednávky (viď čl. 4.4. týchto obchodných podmienok). Jedná sa o elektronické (virtuálne) darčekové poukazy a zľavové kódy, z ktorých každý oprávňuje na zľavu v určitej výške a môže byť obmedzený určitou dobou platnosti. Ďalšie podmienky uplatnenia darčekových poukazov a/alebo zľavových kódov môžu byť upravené pravidlami na webovom rozhraní obchodu.

3.2. Ak má darčekový poukaz a/alebo zľavový kód obmedzenú dobu platnosti, kupujúci je oprávnený darčekový poukaz alebo zľavový kód použiť iba pred jej uplynutím. Ak darčekový poukaz a/alebo zľavový kód nie je uplatnený pred uplynutím doby jeho platnosti, zaniká právo na jeho uplatnenie, resp. právo na zľavu z kúpnej ceny tovaru, a to bez náhrady (vyplatenie zľavy v hotovosti rovnako ako aj akákoľvek iná kompenzácia za nevyužitú hodnotu darčekového poukazu a/alebo zľavového kódu sú vylúčené).

3.3. Darčekový poukaz ani zľavový kód nie je možné spätne vymeniť za peniaze.

3.4. Darčekový poukaz je možné uplatniť opakovane až do jeho úplného vyčerpania. Darčekový poukaz je možné uplatniť aj na uhradenie (časti) nákladov spojených s dodaním tovaru.
Zľavový kód je možné uplatniť len raz. Právo na zľavu vyplývajúce zo zľavového kódu je možné uplatniť iba ako zľavu z kúpnej ceny za tovar, nie ako zľavu z nákladov spojených s dodaním tovaru. Uplatnenie zľavového kódu je podmienené nákupom tovaru za kúpnu cenu v určitej minimálnej výške.

3.5. V prípade, že bude darčekový poukaz alebo zľavový kód uplatnený v rozpore s podmienkami jeho uplatnenia, má predávajúci právo takto uplatnený darčekový poukaz a/alebo zľavový kód odmietnuť a od uzatvorenej kúpnej zmluvy odstúpiť.

4. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

4.1. Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

4.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

4.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Českej republiky.

4.4. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

4.4.1. objednávanom tovare, jeho počte, farbe a veľkosti (objednávaný tovar “vloží” kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

4.4.2. údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a spôsobe platby za tovar.

4.4.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako “objednávka”).

4.5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo “dokončiť objednávku” a potvrdí súčasne zoznámenie sa a súhlas s týmito obchodnými podmienkami. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Prijatie objednávky, resp. jej upresnenie, predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte či v objednávke (ďalej len “elektronická adresa kupujúceho”).

4.6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné upresnenie a/alebo potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

4.7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

4.8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

5. Cena tovaru a platobné podmienky

5.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

  • v hotovosti alebo platobnou kartou prostredníctvom platobného terminálu pri osobnom vyzdvihnutí v predajni mahalo Snina na Strojárskej ulici 5, 069 01 Snina alebo mahalo Humenné na Námesti Slobody 12, 066 01 Humenné- v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke.
  • bezhotovostne prevodom na účet;
  • bezhotovostne prostredníctvom platobného systému;

5.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

5.3. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 5.6. obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.

5.4. V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 5 pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy, inak bude objednávka stornovaná.

5.5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

5.6. Predávajúci je povinný odovzdať ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

5.7. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy – vrátenie tovaru

6.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka, nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, tovaru, ktorý spotrebiteľ z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal.

6.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 6.1. či o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka, právo od kúpnej zmluvy odstúpiť bez udania dôvodov, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, či v predĺženej lehote predávajúcim, a to do tridsiatich (30) dní, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslaný v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok, nie je to však nevyhnutné. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho Mahalo, Strojárska 5, 069 01 Snina.

6.3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 6.2. obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu zaslaný späť do tridsiatich (30) dní odo dňa odstúpenia od zmluvy na adresu: Mahalo, Strojárska 5, 069 01 Snina.Uvedená lehota 30 dní sa považuje za zachovanú, ak bude tovar v tejto lehote odoslaný. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou – v takom prípade ponesie priame náklady s vrátením tovaru maximálne v odhadovanej výške 10 €.

6.4. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 6.2. obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým je predávajúci od kupujúceho prijal. Ak bola úhrada vykonaná bezhotovostnou platbou prostredníctvom platobnej karty, súhlasí potvrdením týchto obchodných podmienok kupujúci s tým, aby mu predávajúci vrátil peňažné prostriedky bezhotovostným prevodom na účet, ku ktorému sa daná platobná karta viaže. Predávajúci môže kupujúcemu vrátiť peňažné prostriedky bezhotovostným prevodom na účet aj vtedy, ak s tým bude kupujúci súhlasiť (prípadne o to sám požiada, najmä prostredníctvom formulára pre odstúpenie) a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

6.5. Ak kupujúci zvolil iný ako najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru (okrem osobného odberu).

6.6. Kupujúci zodpovedá iba za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný na zoznámenie sa s povahou a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti. Nárok na úhradu škody vzniknuté na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

6.7. Ak nastane po vzniku kúpnej zmluvy takáto skutočnosť, pre ktorú nie je možné objednaný tovar dodať (napr. tovar je poškodený, nie je skladom, a pod.) Je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu do 14 dní kúpnu cenu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

6.8. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacej podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

6.9. Pri platbe prostredníctvom karty budú prostriedky vrátené na účet pripojený ku karte.

7. Preprava a dodanie tovaru

7.1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

7.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

7.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

7.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek porušení toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

7.5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

8. Práva z chybného plnenia

8.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka).

8.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu najmä za to, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

8.2.1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy ním vykonávanej,

8.2.2. sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,

8.2.3. tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola kvalita alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,

8.2.4. je tovar v zodpovedajúcom množstve, farbe a veľkosti a

8.2.5. vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

8.3. Ustanovenia uvedené v čl. 8.2. obchodných podmienok sa nepoužijú u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

8.4. Ak sa vada prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Na darček poskytnutý predávajúcim k nákupu sa nevzťahuje záruka ani zodpovednosť predávajúceho za vady.

9. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

9.1. Kupující nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

9.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexami správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

9.3. Mimosúdne vybavovania sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@mahalo.sk. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

9.4. Predávajúcí je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

9.5. Kupující týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka a nie je oprávnený domáhať sa obnovenia rokovaní o kúpnej zmluve.

10. Ochrana osobných údajov

10.1. Ochrana osobních údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných osobných údajov GDPR).

10.2. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci bude (aj) z dôvodu uzavretej kúpnej zmluvy s kupujúcim (prípadne tiež z dôvodu jednania o jej uzavretí a/alebo zmene) a/alebo (aj) pre účely vedenia užívateľského účtu na základe dohody s kupujúcim, spracovávať tieto osobné údaje kupujúceho: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo, popr. ďaľšie doplňujúce informácie ako dodacia adresa, číslo bytu, podlažie bytu. Uvedené osobné údaje bude spracovávať predávajúci ako správca a osoby dopravujúce tovar ako spracovatelia. Osobné údaje budú spracovávané najmä formou ich zhromažďovania, ukladania na nosiče informácií, úpravy alebo zmenu, vyhľadávanie, uchovávanie, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidácia. Tieto osobné údaje budú spracovávané po dobu plnenia kúpnej zmluvy a po jej splnení až po dobu uplynutia premĺčacích lehôt (tj. spravidla po dobu troch rokov od splnenia kúpnej zmluvy), prípadne po dobu vedenia užívateľského účtu kupujúceho (tj. do okamžiku jeho zrušenia kupujúcim).

10.3. Zásady ochrany spracovania osobných údajov sú obsiahnuté tu.

10.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke prevedenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene svojich osobných údajov.

10.5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, a to spracovateľa. Okrem osôb dopravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchodzieho súhlasu kupújúceho predávané tretím osobám.

10.6. Osobné údaje budú spracované v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

10.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

10.8. Kupujúci môže při tvorbe objednávky vysloviť tiež súhlas so spracovaním osobných údajov predávajúcim na marketingové účely, a to najmä vrámci zasielania obchodných ponúk a ďaľších marketingových akcií predávajúceho. Súhlas sa bude týkať osobných údajov v nasledujúcom rozsahu: meno a priezvisko, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo. Osobné údaje kupujúceho pre marketingové účely budú spracovávané až do okamihu odvolania súhlasu kupujúceho, najďalej však po dobu piatich rokov, iba že by bol tento súhlas medzičasom obnovený. Osobné údaje budú spracovávané najmä formou ich zhromažďovania, vyhľadávania, používania, predávania (ak s tým bude kupujúci súhlasiť), uchovávania, triedenia alebo kombinovania, blokovania a likvidácie. Súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzavretie kúpnej zmluvy.

10.9. Predávajúci upozorňuje kupujúceho, že údaje kupujúcich môžu byť uvedené v registri zriadenom v zmysle § 20z zákona č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“)

11. Zasielanie obchodných ponúk a ukladanie cookies

11.1. Kupujúci berie na vedomie, že mu Predávajúci môže zasielať na jeho elektronickú adresu informácie súvisiace s tovarom, službami alebo závodom predávajúceho vo forme obchodných ponúk. Zasielanie obchodných ponúk môže kupujúci kedykoľvek zrušiť vo svojom užívateľskom účte alebo prostredníctvom odkazu uvedenom na konci každej obchodnej ponuky.
Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci používa na svojich webových stránkach súbory cookies. Spracovanie a využívanie cookies sa riadi samostatnými zásadami, ktoré sú obsiahnuté tu.

12. Doručovanie

12.1. Kupujúcemu môže byť doručovaná komunikácia na elektronickú adresu kupujúceho.

13. Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov

13.1. Predávajúcí týmto informuje kupujúceho, že má v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa, právo na mimosúdne riešenie sporu z kúpnej zmluvy uzatvorenej s predávajúcim. Predpokladom uplatnenia práva kupujúceho na mimosúdne riešenie sporu je predchádzajúce neúspešné priame rokovania s predávajúcim.

13.2. V prípade, že chce kupujúci využiť svoje právo na mimosúdne riešenie sporu z kúpnej zmluvy podľa čl. 13.1. obchodných podmienok, môže sa obrátiť so svojím návrhom na začatie mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá je v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa príslušným subjektom mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov v prípade kúpnych zmlúv uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim. Viac informácií možno nájsť na internetovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie na URL adrese http://www.coi.cz/.

13.3. Návrh na začatie mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu môže kupujúci podať písomne alebo ústne do zápisnice, alebo elektronicky prostredníctvom on-line formulára uvedeného na internetových stránkach Českej obchodnej inšpekcie (formulár je dostupný na URL adrese https://www.coi.cz), podpísaný uznávaným elektronickým podpisom alebo zaslaný prostredníctvom dátovej schránky kupujúceho, ktoré návrh podáva. Za podmienky, že je návrh do 10 dní potvrdí, prípadne doplnený jedným zo spôsobov uvedených v prvej vete, je možné ho podať pomocou iných technických prostriedkov, najmä prostredníctvom faxu alebo verejnej dátovej siete bez použitia uznávaného elektronického podpisu. K návrhu je potrebné priložiť doklad o skutočnosti, že sa kupujúcemu nepodarilo vyriešiť spor s predávajúcim priamo, ako aj ďalšie písomnosti potvrdzujúce kupujúcim uvádzané skutočnosti, ak sú k dispozícii.

14. Záverečné ustanovenia

14.1. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

14.2. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

14.3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

14.4. Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

14.5. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie: Mahalo, Strojárska 5, 069 01 Snina. Adresa elektronickej pošty: info@mahalo.sk

 

Aktualizované dňa 3.6.2020