ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV A ĎAĽŠÍCH SPRACOVANÝCH ÚDAJOV

(ďalej jen „Zásady“)

Verzia zo dňa  3.6.2020

Bezpečie Vašich osobných údajov je pre nás prioritou. Osobným údajom a ich ochrane venujeme preto náležitú pozornosť a spracovávame ich s plným súhlasom s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov) ďalej len „Nariadenie GDPR“) a v súlade s  týmito Zásadami. V týchto Zásadách by sme Vás chceli preto informovať o tom, aké osobné údaje o Vás zhromažďujeme a akým spôsobom ich ďalej používame.

KTO SPRACOVÁVA VAŠE ÚDAJE:

Vaše osobné údaje podľa nižšie uvedených podmienok bude spracovávať spoločnosť T.A.D. SNINA s.r.o., IČO: 36510556, so sídlom v Snine 3, Gagarinova 1583/28, PSČ 069 01 zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Prešove,  vložka  16747/P

(ďalej len „my“ alebo „Mahalo“), prevádzkovateľ internetového obchodu na webovej stránke mahalo.sk, v postavení správcu. Mahalo v súčasnej dobe nemá menované ho poverenca pre ochranu osobných údajov. Pre uplatňovanie Vašich práv súvisiacich so spracovaním Vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať priamo prostredníctvom našich kontaktných údajov:

 • Poštová adresa: Mahalo, OD Herkules, Strojárska 5, 069 01  Snina
 • Telefónne číslo: +421  907 145 343
 • E-mail: info@mahalo.sk

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE ZHROMAŽĎUJEME:

Mahalo môže ukladať a inak spracovávať Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytujete v  súvislosti s využívaním našich služieb, hlavne pri uzatvorení kúpnej zmluvy s nami prostredníctvom webovej stránky mahalo.sk.

Ide tak hlavne o nasledujúce osobné údaje:

 • meno, priezvisko, dátum narodenia, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa bydliska, dodacia adresa, číslo bankového účtu alebo číslo platobnej karty, ďalšie Vami dobrovoľne poskytnuté údaje, ktoré vyplníte v  rámci registrácie alebo vytvorenia objednávky a údaje týkajúce sa prezeraného alebo nakúpeného tovaru.

V súvislosti s Vašou činnosťou na našej internetovej stránke ďalej zhromažďujeme a spracovávame IP adresu a súbory cookies. Spracovanie a využívanie cookies.

Všetky osobné údaje, ktoré spracovávame, pochádzajú priamo od Vás.

ZA AKÝMI ÚČELMI SPRACOVÁVAME OSOBNÉ ÚDAJE:

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať z jedného alebo z viacerých z týchto účelov:

 • Správa a spracovanie Vášho nákupu prostredníctvom e-shopu. Využívame Vaše osobné údaje, aby sme Vám mohli doručiť Vami objednaný tovar, informovať Vás o stave Vašej objednávky alebo vybaviť uplatnené právo na odstúpenie od uzavretej kúpnej zmluvy alebo Vašu reklamáciu tovaru.
 • Spravovanie a spracovanie za účelom vytvorenia osobného profilu v rámci našej webovej stránky
 • Zasielanie rôznych obchodných ponúk a newsletterov, aby sme Vás informovali o najnovších zľavách, posledných novinkách, novom tovare, promo akciách a iných súvisiacich informáciách
 • Zodpovedanie Vášho dotazu zaslaného prostredníctvom kontaktných údajov alebo na základe kontaktovania prostredníctvom zákazníckej podpory
 • Zlepšenie kvality našich služieb a vývoja nových
 • Analýza Vašich preferencií a zobrazovania obsahu, ktorý zodpovedá Vašim individuálnym potrebám
 • Vymáhanie pohľadávok  a uplatňovanie našich práv (napr. pre prípad súdneho sporu týkajúceho sa našich služieb) a
 • Vedenie účtovníckej evidencie a plnenie ďalších našich zákonných povinností.

ČO NÁS OPRÁVŇUJE KU SPRACOVANIU ÚDAJOV?

Mahalo je oprávnená spracovávať Vaše osobné údaje na základe aspoň jedného z  nižšie uvedených oprávnení:

 • Plnenie zmluvy. Najčastejším právnym základom pre zhromažďovanie a spracovanie Vašich osobných údajov je uzavretie kúpnej zmluvy prostredníctvom e-shopu. Za týmto účelom ste nám poskytli Vaše osobné údaje, pretože bez ich poskytnutia nejde zmluvu platne uzavrieť a vykonať nákup. Za zmluvu sa v tomto prípade považuje aj zriadenie Vášho osobného profilu v rámci webovej stránky mahalo.sk, kde odsúhlasením podmienok dochádza k uzatvoreniu zmluvy. Bez poskytnutia Vašich osobných údajov tak nejde vytvoriť Váš osobný profil.
 • Splnenie právnych povinností . Najmä vo vzťahu k spracovaniu faktúr a ich spravovaniu dochádza ku spracovaniu Vašich osobných údajov za účelom splnenia právnych povinností v súvislosti s daňovými a inými právnymi predpismi.
 • Súhlas  V niektorých prípadoch spracovávame Vaše osobné údaje aj na základe Vami predom slobodne udeleného súhlasu. Ide najmä o súhlas so zasielaním newsletterov a k súvisiacim marketingovým účelom. Vami udelený súhlas môže byť z  Vašej strany kedykoľvek odvolaný v súlade s  postupom uvedeným v týchto Zásadách. Neposkytnutie alebo odvolanie súhlasu nemá vzťah ku spracovaniu Vašich osobných údajov na základe iného oprávnenia.
 • Oprávnené záujmy Mahalo  Vaše osobné údaje sme oprávnení  spracovávať aj pre účely našich oprávnených záujmov. Ide najmä o priamy marketing alebo zaistenie bezpečnosti nášho webu.

KOMU MȎŽEME POSKYTOVAŤ OSOBNÉ ÚDAJE:

V rámci uvedeného oprávnenia môžeme zároveň predávať/poskytovať Vaše osobné údaje týmto subjektom:

 • Prepravcom, ktorí sú zodpovední za doručenia Vami objednaného tovaru
 • Našim obchodným partnerom
 • Spoločnosti prevádzkujúcej našu telefónnu ústredňu pre účely zákazníckej podpory
 • Poskytovateľom platobných brán (poskytovatelia platobných kariet)
 • Našim daňovým a právnym poradcom v súvislosti s uplatňovaním našich práv
 • Partnerom zodpovedným za spracovanie vrátených zásielok.

Za určitých zákonom stanovených podmienok sme ďalej povinní poskytovať alebo predať Vaše osobné údaje napr. orgánom činným v trestnom konaní (najmä Polícia SR) a ďalším orgánom verejnej správy.

AKO DLHO VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE UCHOVÁ VAME:

Spoločnosť Mahalo spracováva a uchováva Vaše osobné údaje iba po dobu nevyhnutnú pre vyššie uvedené účely. V prípade spracovania osobný ch údajov na základe Vami udeleného súhlasu, po dobu, na ktorú bol súhlas udelený (spravidla 5 rokov), ak nebude tento Váš súhlas so spracovaním osobných údajov z Vašej strany odvolaný. Po uplynutí tejto doby Mahalo uchováva  Vaše osobné údaje (najmä súhlas, odvolanie súhlasu) v nevyhnutnom rozsahu pre prípadnú obhajobu svojich práv.

V prípade spracovania osobných údajov spracováva a uchováva Mahalo  Vaše osobné údaje minimálne po dobu trvania uzavretej zmluvy a do uplynutia zákonných alebo zmluvných premlčacích lehôt a lehôt pre uplatnenie práv zo zlého plnenia alebo záruky pre prípadný výkon, určenie alebo obhajobu našich nárokov.

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že Vaše osobné údaje sú ďalej uchovávané v  prípadoch, kedy to vyžaduje po nás právny predpis a to iba po dobu stanovenú týmito právnymi predpismi (najmä archivačné lehoty pre účtovníctvo a daňové doklady).

 AKÝM SPȎSOBOM SÚ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE CHRÁNENÉ:

Všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete a ktoré spracovávame, sú zabezpečené štandardnými postupmi a technológiami. Všetky zabezpečenia sú pravidelne kontrolované, najmä či sa v  systéme nevyskytujú akékoľvek slabé miesta a či nebol vystavený útoku. Zároveň používame bezpečnostné opatrenia, aby, ak je to možné, nedochádzalo k neoprávnenému prístupu k Vašim osobným údajom a ktoré s ohľadom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenie. Prijaté bezpečnostné opatrenia sú pravidelne aktualizované.

Naše webové stránky a ostatné systémy zabezpečujeme pomocou technických a organizačných opatrení proti strate a zničeniu Vašich údajov, proti prístupu neoprávnených osôb k Vašim údajom, ich pozmeňovaniu či rozširovaniu. Prístup do Vášho osobného profilu je možný iba po zadaní Vášho osobného hesla. V tejto súvislosti by sme Vás chceli upozorniť, že je nevyhnutné, aby ste Vaše prístupové údaje nedávali tretím osobám a po ukončení Vašej činnosti v osobnom profile sa vždy odhlásili a to najmä vtedy, ak používate počítač spoločne s  ďalšími osobami. Mahalo nepreberá zodpovednosť za zneužitie použitých hesiel, iba ak by túto situáciu Mahalo priamo spôsobila.

AKÉ PRÁVA MÁTE V SÚVISLOSTI S OCHRANOU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Právo odvolať súhlas. V prípade, že Vaše osobné údaje spracovávame na základe Vami udeleného súhlasu, máte právo ho kedykoľvek odvolať na stránke  týkajúcej sa Vašich osobných údajov, ktorá je dostupná po Vašom prihlásení. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred týmto odvolaním. Odvolanie súhlasu zároveň nemá vplyv na spracovanie Vašich osobných údajov na základe iného oprávnenia, najmä v súvislosti so spracovaním nevyhnutným pre splnenie zmluvy alebo plnení právnych povinností.

Právo na prístup. V súlade s čl. 15 Nariadení GDPR máte právo získať potvrdenie, či a aké osobné údaje sú spracované Mahalo a získať prístup k týmto osobným údajom vrátane informácií o účele spracovania, kategórií dotknutých osobných údajov, príjemcoch, plánovanej dobe uloženia osobných údajov, existencii práva požadovať výmaz alebo opravu osobných údajov, o práve podať sťažnosť u dozorného úradu, o zdroji osobných údajov, pokiaľ neboli získané priamo od Vás a o skutočnosti, že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovaniu.

Právo na opravu a doplnenie. Máte právo požiadať Mahalo, aby opravil Vaše osobné údaje, pokiaľ sú nepresné, alebo ich doplnil, ak sú neúplné. Opravu alebo doplnenie Vašich osobných údajov  môžete previesť i sami prostredníctvom Vášho osobného profilu na našich stránkach, ak ste zaregistrovaní.

Právo na výmaz / Právo byť zabudnutí  Máte právo, aby sme Vaše osobné údaje vymazali, ak sú pre to dané zákonné predpoklady. Najmä v prípadoch, kedy osobné údaje nie sú potrebné pre vyššie uvedené účely, alebo ste odvolali súhlas, alebo ste vzniesli námietku proti spracovaniu a zároveň my nie sme povinní naďalej spracovávať Vaše osobné údaje pre splnenie právnych povinností alebo pre určenie, výkon alebo obhajobu našich právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracovania. Máte právo na obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov spoločnosťou Mahalo, pokiaľ a) budete popierať presnosť osobných údajov (a to po dobu overenia ich presnosti), b) bude spracovávanie protiprávne a požiadate o obmedzenie použitia osobných údajov, namiesto ich výmazu, c) Vaše osobné údaje budete potrebovať pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov, ak ich už Mahalo nebude potrebovať pre účely ďalšieho spracovania, alebo d) pokiaľ vznesiete námietku proti spracovaniu založenému na právnom titule pre účely našich oprávnených záujmov (najmä v  súvislosti s priamym marketingom).

Právo na prenositeľnosť osobných údajov. Ak o to požiadate spoločnosť Mahalo, predá Mahalo Vaše osobné údaje priamo inému správcovi, alebo máte právo ich získať v štrukturovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

Právo vzniesť námietku. Máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov na základe nášho oprávneného záujmu, ktoré sleduje spoločnosť Mahalo, najmä v súvislosti s priamym marketingom.

Automatizované individuálne rozhodnutie. Máte právo na to, aby ste neboli predmetom rozhodnutia založenom výhradne na automatizovanom spracovaní, vrátane vytvárania profilov, ktoré má na Vás právne účinky alebo Vás podobným spôsobom významne ovplyvňuje. Také právo však nebude možné uplatniť v prípade, že je rozhodnutie nevyhnutné pre uzavretie alebo uplatnenie zmluvy medzi Vami a spoločnosťou Mahalo; je právom povolené používanie pre Mahalo za predpokladu, že stanoví opatrenia na ochranu svojich práv, slobôd a oprávnených záujmov; alebo sa zakladá na Vašom výslovnom súhlase.

Právo podať sťažnosť. Máte právo kedykoľvek podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov.

KEDY MȎŽETE VZNIESŤ NÁMIETKU PROTI SPRACOVANIU A ČO TO ZNAMENÁ:

Podľa čl. 21 Nariadenia GDPR máte právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, pokiaľ dochádza ku spracovaniu na základe oprávneniu pre splnenie povinnosti vykonávanej vo verejnom záujme alebo je to nevyhnutné pre účely oprávnených záujmov Mahalo. V prípade Mahalo, tak môžete vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov pre účely priameho marketingu. Pokiaľ by ste si nepriali, aby sme Vám naďalej zasielali naše obchodné ponuky alebo iný newsletter v súvislosti s priamym marketingom, môžete kedykoľvek vzniesť proti tomuto námietku a my už nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracovávať za týmto účelom a ďalšie obchodné ponuky Vám už nebudeme zasielať. Námietku môžete vzniesť jej zaslaním na e-mailovú adresu info@mahalo.sk  alebo kliknutím na odkaz uvedený v rámci každej elektronickej obchodnej ponuky týkajúcej sa informácie, že si už neprajete ďalej zasielať naše obchodné ponuky.